Bærekraft

Som familiebedrift er det viktig for oss å ta ansvar for at miljøet ivaretas for de kommende generasjoner. Vi jobber derfor for at våre handlinger, service og produkter skal etterlate minst mulig fotavtrykk i fjord og hav. Forskning og utvikling er en viktig del av vårt daglige arbeid med bærekraft, og vi er hele veien på jakt etter nye løsninger som kan være enda mer effektive og miljøvennlige.

Miljømål

Vi jobber hele tiden etter disse målsetningene for å ivareta miljøet på best mulig måte:

 • Vi skal iverksette gode tiltak som ivaretar miljøet, og bidrar til en optimal utnyttelse av energi og andre ressurser innenfor økonomiske rammevilkår.
 • Vi skal til enhver tid oppfylle miljøkravene i henhold til lover og forskrifter.
 • Vi skal arbeide for bedre miljøeffektivitet i egen virksomhet gjennom systematisk miljøstyring i drift, vedlikehold og utviklingsprosjekter.
 • Vi skal stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester, og kontrollere at våre miljøkrav etterleves hos alle våre leverandører.
 • Vi skal synliggjøre vårt miljøarbeid for besøkende og legge til rette for miljøriktig atferd.
 • Vi skal kontrollere at våre leverandører opptrer på en etisk, miljøvennlig og bærekraftig måte gjennom faste besøk og oppfølginger. 

Miljøsatsing: Sporbart miljøtau

Gjennom samarbeidet Sporbart Miljøtau med Grieg Seafood, Quantafuel og Brisk Safety, har vi utviklet et tau som etablerer en sirkulærøkonomi, og bidrar til å redusere CO2-fotavtrykk og mikroplast i havet. Her blir tauet del av et lukket kretsløp hvor tauet resirkuleres og brukes på nytt. I Selstad kontrollerer vi hele verdikjeden for tauproduksjonen ved vår taufabrikk i Måløy på Vestlandet. Her produserer vi tau fra råstoff til det står ferdig, og vi sikrer dermed miljøvennlig energiforbruk i tillegg til høy kvalitet i tauet.

Miljøsertifisering, godkjenninger og akkrediteringer

Vi er sertifisert i henhold til Miljøstandarden ISO 14001:2015 Ledelsessystem for miljø. Standarden for miljøstyring bidrar til å minimere vårt miljøavtrykk ved å stille konkrete krav til våre prosesser og tiltak, samtidig som vi kan dokumentere at vi jobber systematisk med å redusere vår påvirkning på miljøet.

Vi gjennomfører interne kontroller av alle våre sertifiseringer, akkrediteringer og godkjenninger som en viktig del av kvalitetsarbeidet, og har også årlige revisjoner gjennomført av eksterne sertifiseringsorgan som sikrer at sertifiseringer og akkrediteringer til enhver tid er gjeldende.

Mottak og resirkulering

Vi tilbyr også returordninger for utdaterte oppdrettsposer, luseskjørt, snurpenøter, tråler, snurrevad og tau. Alle våre avdelinger kan ta imot og videresende dine produkter til resirkulering ved godkjente mottak som Nofir og Østbø.


Materialer for gjenvinning

Oppdrettsposer

Trål

Tau

Garn

Ringnot

Luseskjørt

Rensefiskskjul

Miljøtiltak

For å nå målsetningene i vår miljøprofil, vil vi alltid:

 • Ta vare på miljøet ved å kontinuerlig lete etter bedre løsninger.
 • Ta kontrollprøver av vann, anlegg og miljø.
 • Overvåke avfallsmengde og alltid søke de beste alternativer for avfallshåndtering.
 • Gjennomføre substitusjonsvurderinger av produkter for å identifisere og benytte alternativer som gir minst mulig miljøpåvirkning.
 • Unngå påvirkning av ytre miljø.

Energiledelse og emballasjevalg

Vi har gjennomført et eget prosjekt i energiledelse som del av vår strategi for å være mer energieffektive. Her bidrar blant annet investeringer i nye kjøleanlegg hos våre servicestasjoner til redusert strømforbruk og effektive operasjonsprosesser. Vi tar også bevisste valg når det gjelder emballasje, og benytter resirkulerbar plast og materialer som kan gjenbrukes, samtidig som vi stadig søker nye alternativer for optimalisering av våre pakkeløsninger.

Impregnering og NetCare-sertifisering

Samtlige av våre serviceanlegg er NetCare-sertifisert etter Steen-Hansens prinsipper som skal bidra til å sikre en trygg håndtering av oppdrettsposer og notbehandlingsprodukter, samtidig som det reduserer miljøbelastningen fra poser og øker beskyttelsestiden mot begroing. Vi har lang erfaring med bruk av produkter fra leverandører som blant andre Netkem, Steen-Hansen og Brynsløkken, og all bruk av deres produkter skjer i tråd med leverandørenes anbefalinger. Selstad investerer også i moderne impregneringsutstyr, tørketromler, kjølekapasitet og opplæring for mest mulig miljøvennlig håndtering.

Utviklingsprosjekter

Vi er del av flere prosjekter hvor det jobbes med å utvikle og effektivisere våre løsninger, produkter og tjenester. Vi er blant annet medlem i NCMT, som jobber med å utvikle mer miljøvennlige produkter til bruk i havbruksnæringen. Vi jobber også med prosjekter som skal redusere vårt og våre samarbeidspartneres miljøavtrykk.

Miljøvennlig service

Alle våre servicestasjoner for akvakultur utfører miljøvennlig service av oppdrettsposer. Dette innebærer at våre service-prosesser som vasking, bøting, impregnering, tørking og lagring skal foregå uten utslipp av forurenset prosessvann til sjø. Vi benytter avanserte renseanlegg i vaskeprosessen for å skille ut spesialavfall og rense vannet for gjenbruk. Vi har etablerte rutiner for miljøriktig behandling av spesialavfall hvor avfallet fraktes til godkjente aktører. Du kan dermed være trygg på at service av utstyr ved våre servicestasjoner ikke medfører miljøutslipp.