Kvalitet

Vårt kvalitetssystem bidrar til å sikre riktig kvalitetsnivå i alle leveranser og tjenester. Selstad er sertifisert og godkjent i henhold til kravene i kvalitetssystemet ISO 9001, og oppfølgingen av kvalitetssystemet ledes av vår kvalitetssjef som har lang erfaring innen området.     

Sertifiseringer

  • Akkreditert til å utføre fortøyningsanalyser etter Norsk Akkreditering NS-EN ISO/IEC 17020:2012. 
  • Produktsertifisert i henhold til Aquastructures NS9415:2009 som leverandør til oppdrettsnæringen. 
  • Ledelsessystemer for miljø NS-EN ISO 14001:2015.
  • NYTEK sin forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg. 
  • Produktsertifisert leverandør av oppdrettsposer i henhold til Aquastructures NS9415:2009.
  • Produktsertifiserte servicestasjoner i henhold til Aquastructures NS9415:2009. 
  • Sakkyndig Virksomhet Løft SV 242.
  • Komplett HMS-system.
  • Komplett kvalitetssikring etter ISO 9001:2015.

Kompetanseprogram

For å sikre høy kvalitet i alle ledd, har vi i Selstad utviklet gode kompetanseprogram som følges i all opplæring og videreutvikling av våre medarbeidere. Ved servicestasjonene settes det fokus på utvikling av våre medarbeideres spesialkompetanse, hvor hver og en følger et detaljert opplæringsprogram som går over flere år og gir et fagbevis i bøtefaget når det er bestått. Programmene bidrar til at vi kan levere riktige løsninger til våre kunder, og utføre god service av høy kvalitet ved alle våre servicestasjoner.

Etiske retningslinjer

Selstad tilbyr løsninger, service og tjenester på internasjonal basis. I denne forbindelse krever vi at alle våre ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og andre tilknyttede aktører utfører all virksomhet og relaterte aktiviteter i samsvar med internasjonalt aksepterte standarder for samfunnsansvar og våre etiske retningslinjer.

1. Ledelsen i Selstad og vårt styre har et spesifikt ansvar for å følge opp og kontrollere at aktiviteter utføres i samsvar med Selstads verdier og retningslinjer. Det er også vårt ansvar å formidle, gi råd om tolkning og bruk av retningslinjene når vi mener at dette er nødvendig.

2. Selstad er forpliktet til å vise respekt for alle individer og jobber aktivt for å sikre at vi har et godt arbeidsmiljø preget av gjensidig respekt, likeverd og mangfold. Enhver form for diskriminering av ansatte eller andre vil ikke bli tolerert. Med diskriminering mener vi urettferdig behandling, ekskludering eller preferanse basert på rase, kjønn, alder, handikap, seksuell legning, religion, politisk synspunkt, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller lignende forhold som kan føre til brudd på likhetsprinsippet.

3. I alle land vi opererer i, besøker eller har forbindelser med, forventer vi at vertslandets lover, kultur og religion blir fulgt, i den grad disse ikke er i strid med internasjonale menneskerettighetsstandarder eller andre internasjonale lover, forskrifter og Selstad sine etiske retningslinjer.

4. Kjøp av seksuelle tjenester, enhver form for seksuelle overgrep, seksuell utnyttelse og trakassering er forbudt. Brudd på dette regelverket vil ikke bli tolerert og kan bli tiltalt og gi straff i Norge og i andre land, uavhengig av hvor hendelsen fant sted.

5. All form for korrupsjon, bestikkelser, maktmisbruk, midler eller lignende, for eksempel for å gi seg selv, ens organisasjon eller en tredjepart en utilbørlig fordel, er forbudt.

6. På arbeidsplassen vår eller uansett hvor vi opererer, krever vi å ha en rusfri arbeidsplass. Ingen skal rammes av alkohol eller andre rusmidler mens vi er på jobb eller representerer vårt selskap. Begrensede mengder alkohol aksepteres dersom lokale skikker og spesielle anledninger gjør det hensiktsmessig, forutsatt at inntaket ikke er kombinert med bruk av maskiner, kjøring eller andre aktiviteter som ikke stemmer overens med alkohol.

7. Hvis noen relatert til vår virksomhet, ansatte, leverandører, samarbeidspartnere osv. oppdager at noen innen samme gruppe av personell har brutt Selstad sine etiske retningslinjer, er disse personene forpliktet til å rapportere dette umiddelbart til ledelsen i Selstad. Personen som mottar en slik rapport, skal så snart som mulig informere administrerende direktør og de andre i ledergruppen om informasjonen som er mottatt. Ledelsen i Selstad vil deretter avgjøre videre tiltak.

8. Selstad understreker at brudd på våre oppførselsregler kan føre til at ansatte blir oppsagt, hendelse(r) rapportert til aktuelle myndigheter i Norge og i landet overtredelsen skjedde. I tillegg kan det påføres forpliktelser for de fornærmede. I tilfelle uhensiktsmessige hendelser vil Selstad jobbe hardt for å minimere skader og for å støtte og trøste ofrene.